Chi tiết bài viết - Xã Linh Trường - Gio Linh


 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã Linh trường năm 2024

Tải file

Mục đích: - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể xã, thôn, đơn vị trên địa bàn xã tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính cấp xã năm 2024.

- Nâng cao chất lượng công tác CCHC, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa điện tử, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những hạn chế trong công tác CCHC để kịp thời có biện pháp khắc phục mang lại hiệu quả phục vụ cao nhất; đảm bảo việc công khai minh bạch trong thực thi công vụ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách TTHC và triển khai thực hiện dịch vụ công  trực tuyến một phần và toàn trình, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã.Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền CCHC phải tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, có phân công nhiệm vụ cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

- Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng  kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chứ, viên chức và nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, các thôn trên địa bàn xã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm để thực hiện tốt công tácCCHC trên các lĩnh vực công tác.

- Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC của xã; gắn tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Yêu cầu các cấp, các ngành cần nêu cao vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, thường xuyên xây dựng các nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính để cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm tham gia hưởng ứng.